Video Tutorials on KORG PA Manager
[Khuyến nghị: Hãy chọn chế độ HD để xem chất lượng hình ảnh tốt nhất]
Quản lý Sample
Quản lý Styles [v2] [Merge/Combine SETs]
PCM Manager & FILE Viewer
MORE TUTORIALS

COMING SOON